• دوربین مداربسته یک سیستم الکترونیکی است و مانند هر وسیله الکترونیکی دیگر، ممکن است دچار آسیب و خرابی شود. ما در این مطلب به آموزش تعمیرات دوربین مداربسته و DVR می پردازیم. در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که قبل از اقدام به تعمیر دوربین مداربسته و DVR، از توانایی خود در این زمینه اطمینان حاصل کنید. همچنین قبل از اقدام به تعمیر، سیستم دوربین مدا…[Read more]

  • McNeil Stefansen became a registered member 1 year, 10 months ago